• Lejemålet regnes fra og med den dag hvor det lejede forlader Mobilhouses plads, samt til og med den dag, det tilbageleveres til Mobilhouses plads – begge dage inkl., dog minimum indtil opsigelsesperioden udløb. Opsigelsen skal ske med mindst 14 dages varsel, såfremt andet ikke er aftalt.
 • Ved modtagelse, afhentning eller levering skal kunden/lejer kunne fremvise gyldig nødvendig legitimation.
 • Ved aflæsning af materiellet skal lejer, eller en af lejer godkendt person, underskrive gældende leveringspapirer. Er lejer, eller en af lejer godkendt person, ikke til stede ved aflæsning, bliver det afleveret for lejers regning og risiko.
 • Ved ønske om fremsendelse af papirfaktura afregnes et gebyr på 50 kr.
 • Den indgåede lejeaftale skal være accepteret, enten ved elektronisk accept eller pr. underskrift, inden det lejede materiel kan udleveres. Lejen beregnes i henhold til lejeaftalen.Betalingsbetingelser 8 dage netto fra fakturadato.
 • Hvis ikke den aftalte leje betales rettidigt vil evt. rabat på lejen bortfalde og det lejede vil herefter blive faktureret til gældende listepris. Såfremt der er aftalt forlængede betalingsbetingelser vil disse blive ændret til standardbetingelsen 8 dage netto. Rykkerskrivelser pålægges gebyr 100 kr.
 • Lejen faktureres fra lejeaftalens start med min. 1 måneds forudbetaling af leje uanset lejemålets længde. Lejemålet er altid på min. 1 måned. Såfremt betaling ikke erlægges rettidigt, er udlejeren berettiget til at afbryde lejemålet, uden at vores tilgodehavende for ikke betalt leje af den grund bortfalder. Rente og inkassoomkostninger betales af lejeren.
 • Mobilhouse fakturerer lejeren for obligatorisk brandforsikring, med mindre lejeren selv kan fremvise dokumentation for at det lejede materiel og inventar er forsikret gennem lejer. Brandforsikring faktureres pr. påbegyndt måned. Lejeren er pligtig til selv at tegne nødvendige forsikringer.
 • Lejeren afholder, hvor intet andet er nævnt i vores prisliste, alle udgifter i forbindelse med betjeningen af grejet samt eventuel tilslutning til el, vand, kloak og lignende. Udskiftning af defekte lysstofrør og elpærer i lejetiden er for lejers regning. Lejeren er forpligtiget til selv at rense tagrender og tagnedløb for nedfaldne blade og lignende. Ligeledes, altid sørge for at den nødvendige ventilation, under de lejede enheder, ikke er blokeret af genstande, nedfaldne blade og lignende. Udlejeren har til enhver tid adgang til det lejede. Lejer er bekendt med, at udlejers rettigheder til det lejede kan være afledt af en kontrakt med en tredjemand, f.eks. et finansieringsselskab, som ejer det udlejede. Lejeren er bekendt med og accepterer, at udlejnings-enhedens ejer til enhver tid er berettiget til at indtræde i nærværende lejekontrakt i stedet for udlejer, og at en meddelelse herom fra udlejnings-enhedens ejer til lejeren medfører, at lejeren derefter kun kan betale såvel skyldige som fremtidige beløb vedr. lejemålet med frigørende virkning til det lejedes ejer. Indtil sådan meddelelse er givet, skal lejeren dog erlægge ethvert beløb til udlejer. Det lejede må ikke uden udlejerens skriftlige samtykke fremlejes eller fremlånes, anvendes til andet arbejde, anvendes på anden måde eller flyttes til andet sted end det aftalte. Lejeren bærer risikoen for enhver skade på det lejede der indtræffer i lejeperioden. Udlejeren dækker under ingen omstændigheder lejerens driftstab. Lejeren er ansvarlig for forskriftsmæssig og lovmæssig anvendelse af det lejede. Lejeren er endvidere pligtig til ved tilbagelevering at aflevere det lejede i samme stand som det er modtaget i.
 • Lejeren modtager det lejede materiel i fejlfri og rengjort stand. Evt. reklamation skal ske 1. lejedag og kan ikke senere tages til følge.
 • Toiletkværne, både fastmonteret og løs opstillet, er alle afprøvet inden de forlader udlejers plads. Eventuelle udgifter i forbindelse med skade eller driftsstop er for lejers regning.
 • Lejeren bærer selv risikoen for beskadigelser på byggepladsens tilkørselsveje, betongulve eller lignende samt på underjordiske installationer af enhver art der måtte blive beskadiget ved brug af materiellet samt transport til og fra det lejede.
 • Lejer må ikke foretage reparationer eller ændringer på det lejede uden vor tilladelse.
 • Mobilhouse A/S dækker ikke følgende omkostninger:
  • Bestilling og udlægning af køreplader
  • Mobilkran
  • Svagstrømsinstallationer
  • Jordarbejde før og eller efter installationen
  • Støbte fundamenter
  • Opklodsning
 • Betalt leje giver ikke mulighed for nedslag i evt. købspris. Lejeren er ansvarlig for alle former for tab og skader, som måtte opstå på det lejede materiel og inventar.
 • Rengøring faktureres iht. gældende dagspris og afholdes af lejer. Der er total rygeforbud i vores enheder.
 • Transportomkostninger afholdes af lejer. Der faktureres 500 kr. ved læsning/losning med truck, såfremt andet ikke er aftalt.
 • Lejeren hæfter endvidere med 50 % af den aftalte leje i liggedagsafsavn til udlejeren for den periode, det lejede er under reparation for skader, lejeren er ansvarlig for. Udlejeren påtager sig ikke risikoen for eventuelle forsinkelser eller lignende. Transportrisiko dækkes af lejeren ved egen transport. Udlejeren betinger sig ret til hos lejeren at få forevist gyldig forsikringspolice der i påkommende tilfælde yder dækning ved skader som anført.
 • Misligholdes aftalen, hvilket anses for sket ved overtrædelse af ovenstående bestemmelser fra lejerens side, har udlejeren ret til uden forudgående varsel at fjerne det lejede og at kræve betaling i overensstemmelse med aftalen for den resterende lejeperiode, for fjernelse og transport m.v. samt erstatning for ethvert af misligholdelsens flydende tab.
 • Ansøgning om byggetilladelse og gebyr for samme til offentlig myndighedsbehandling er Mobilhouse A/S uvedkommende. Såfremt der stilles myndighedskrav udover det tilbudte og beskrevne, vil evt. ekstra omkostninger herfor skulle afholdes af bygherre.
 • Ved tyveri eller totalskade bliver tabet beregnet svarende til nyværdi indtil 5 år efter materiellets anskaffelse. Er materiellet over 5 år bliver tabet beregnet efter dagsværdi.
  • Teknisk vejledning tilbydes via
  1. Telefon (Gratis)             Telefon-opkald
  2. Video (Gratis)                Video-opkald via Facetime, Skype, Watch-app, Messenger-app
  3. Besøg (Betalt)               Afhjælpnings besøg på din adresse

  Der kan kræves betaling i følgende situationer: Forkert betjening/brug, skader, driftsstop, blokering af installationer herunder ventilation/slanger/ledninger mv., frostskader, forkert tilsluttet strøm, osv.

  Ønskes besøg acceptere Lejer samtidig, at Mobilhouse kan kræve betaling for medgået tid, km og materialer hvis fejlen kan henføres til ovennævnte situationer.

  Besøg afregnes efter gældende normal time- og km takst hverdage mellem 7.00 -16.00, herefter tillæg på 50% på timetakst.

  • I enhver tvist, som ikke løses i mindelighed Mobilhouse A/S og lejer imellem, benyttes byretten i Kolding.